بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

آگهي مناقصه واگذاري خدمات شهر ، جمع آوری ، حمل و دفن زباله و تنظیف سطح شهر و رفع سد معبر

شهرداري لامرد در نظر دارد براساس مجوز بند 1 صورتجلسه شماره 91 مورخ 1399/10/27  شوراي اسلامي شهر لامرد جمع آوري، حمل و دفن  زباله و تنظيف سطح شهر  و رفع سد معبر (خدمات شهر) را بصورت حجمي به بخش خصوصي واگذار نمايد ، لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مربوط به مناقصه و شرکت در مناقصه به سایت شهرداري لامرد مراجعه نمايند. مدت زمان شرکت در مناقصه از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد. هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد. مبلغ برآورد شهرداری به صورت سالانه 72/000/000/000 ريال معادل هفتاد و دو میلیارد ریال مي باشد. پيمانکار در زمان تحويل پيشنهاد خود بايد به ميزان 3/600/000/000 ريال معادل سه میلیارد و ششصد میلیون ریال ضمانت نامه بانکي يا چک تضمين شده تحت  عنوان ضمانت شرکت در مناقصه تحويل شهرداري نمايند. درصورت امتناع برندگان( به ترتيب نفر اول و دوم و سوم )نسبت به انعقاد قرارداد، ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداري لامرد ضبط خواهد شد. ساير جزئيات مربوطه به تفصيل در اسناد مناقصه ذکر گرديده است.

آگهی نوبت اول :  1400/01/21                                                           آگهی نوبت دوم :   1400/01/28

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات : پایان وقت اداری 1400/02/08            بازگشایی اسناد : شنبه    1400/02/11 ساعت 10صبح

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group