بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

آگهی مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند 1 صورتجلسه شماره 80 مورخ 1399/07/19 شورای اسلامی شهر لامرد ، بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر را به بخش خصوصی دارد .

آگهی مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند 1 صورتجلسه شماره 80 مورخ 1399/07/19 شورای اسلامی شهر لامرد ، بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر را به بخش خصوصی دارد . لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مزایده به سایت شهرداری لامرد مراجعه نمایند . مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهی دوم به مدت ده روز می باشد . شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد . مبلغ برآورد شهرداری به صورت سالانه دومیلیارد و پانصد و نود ودو میلیون و نهصد و شصت هزار ریال (2/592/960/000 ريال) می باشد ، متقاضی در زمان تحویل پیشنهاد خود باید به میزان 5 درصد قیمت برآوردی شهرداری به مبلغ 129/648/000ريال ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده تحت عنوان شرکت در مزایده تحویل شهرداری نماید. در صورت امتناع برندگان (به ترتیب نفر اول ، دوم و سوم) نسبت به انعقاد قراداد ، ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداری لامرد ضبط خواهد شد. سایر جزئیات مربوط به تفصیل در استاد مزایده ذکر شده گردیده است.،

آگهی نوبت اول:  1400/03/11                    آخرین مهلت تحویل پیشنهادات : پایان وقت اداری 1400/03/30

آگهی نوبت دوم :   1400/03/19     بازگشایی اسناد : سه شنبه اول تیرماه ساعت 10 صبح

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group