بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

مناقصه اجرای دیوار حائل رودخانه های سطح شهر

آگهي مناقصه اجرای دیوار حائل رودخانه های سطح شهر 

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز بند 10 صورتجلسه شماره 70تاریخ 1399/01/30 شوراي اسلامي شهر لامرد ، اجراي دیوار حائل رودخانه های سطح شهر را به بخش خصوصي واگذار نمايد . لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سایت شهرداري لامرد مراجعه نمايند . مبلغ کل پيمان 8/000/000/000 ريال (هشت میلیارد ریال) و مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 400/000/000 ريال (چهارصد میلیون ریال) مي باشد . هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهي به مدت ده روز مي باشد . ديگر شرايط به پيوست اسناد مناقصه مي باشد.

آگهي نوبت اول : 1399/04/21

آگهي نوبت دوم : 1399/04/30

بازگشايي اسناد :  دوشنبه 1399/05/13ساعت 10 صبح         

آگهي مناقصه اجرای دیوار حائل رودخانه های سطح شهر - مرحله دوم 

آگهي نوبت اول : 1399/05/28

آگهي نوبت دوم : 1399/06/05

بازگشايي اسناد :  دوشنبه 1399/06/17ساعت 10 صبح        

                 

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group