حفظ و حراست پارکها

 مناقصه حفظ و حراست پارکها

آگهي مناقصه حفظ و حراست پارکها

 شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره (بند يک صورتجلسه شماره 84 مورخ 99/09/24)/ شوراي اسلامي شهر لامرد حفظ و حراست پارکها را به بخش خصوصي واگذار نمايد، لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سايت شهرداري لامرد مراجعه نمايند. مدت زمان شرکت در مناقصه از زمان درج آگهي نوبت دوم به مدت ده روز مي باشد . به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد . هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد. ديگر شرايط در اسناد مناقصه مي باشد .

آگهي نوبت اول : 99/11/07

آگهي نوبت دوم: 99/11/15

بازگشايي اسناد مناقصه: دو شنبه 99/11/27 ساعت 10صبح


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد