آگهي مناقصه واگذاري خدمات شهر

آگهي مناقصه واگذاري خدمات شهر ، جمع آوری ، حمل و دفن زباله و تنظیف سطح شهر و رفع سد معبر

شهرداري لامرد در نظر دارد براساس مجوز بند 1 صورتجلسه شماره 91 مورخ 1399/10/27  شوراي اسلامي شهر لامرد جمع آوري، حمل و دفن  زباله و تنظيف سطح شهر  و رفع سد معبر (خدمات شهر) را بصورت حجمي به بخش خصوصي واگذار نمايد ، لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مربوط به مناقصه و شرکت در مناقصه به سایت شهرداري لامرد مراجعه نمايند. مدت زمان شرکت در مناقصه از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد. هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد. مبلغ برآورد شهرداری به صورت سالانه 72/000/000/000 ريال معادل هفتاد و دو میلیارد ریال مي باشد. پيمانکار در زمان تحويل پيشنهاد خود بايد به ميزان 3/600/000/000 ريال معادل سه میلیارد و ششصد میلیون ریال ضمانت نامه بانکي يا چک تضمين شده تحت  عنوان ضمانت شرکت در مناقصه تحويل شهرداري نمايند. درصورت امتناع برندگان( به ترتيب نفر اول و دوم و سوم )نسبت به انعقاد قرارداد، ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداري لامرد ضبط خواهد شد. ساير جزئيات مربوطه به تفصيل در اسناد مناقصه ذکر گرديده است.

آگهی نوبت اول :  1400/01/21                                                           آگهی نوبت دوم :   1400/01/28

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات : پایان وقت اداری 1400/02/08            بازگشایی اسناد : شنبه    1400/02/11 ساعت 10صبح


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد