آگهي مناقصه واگذاري فضای سبز

آگهي مناقصه واگذاري فضای سبز به بخش خصوصی 

شهرداری لامرد در نظر دارد براساس بند 1 صورتجلسه شماره 91 مورخ 1399/10/27 شورای اسلامی شهر لامرد، حفظ و نگهداری فضای سبز را بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به سایت شهرداری مراجعه نمایند. مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز می باشد. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. مبلغ برآورد شهرداری به صورت سالانه بیست و چهار میلیارد ریال (24/000/000/000 ريال ) می باشد. پیمانکار در زمان تحویل پیشنهاد خود باید به میزان یک میلیارد ودویست میلیون ريال (1/200/000/000 ريال ) ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده تحت  عنوان ضمانت شرکت در مناقصه تحویل شهرداری نمایند. درصورت امتناع برندگان( به ترتیب نفر اول و دوم و سوم )نسبت به انعقاد قرارداد، ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداری لامرد ضبط خواهد شد. سایر جزئیات مربوطه به تفصیل در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.%

آگهی نوبت اول :  1400/01/25                   آخرین مهلت تحویل پیشنهادات : پایان وقت اداری 1400/02/13                           

   آگهی نوبت دوم :   1400/02/02                  بازگشایی اسناد : چهارشنبه    1400/02/15 ساعت 10صبح


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد