آگهی مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر

آگهی مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند 1 صورتجلسه شماره 80 مورخ 1399/07/19 شورای اسلامی شهر لامرد ، بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر را به بخش خصوصی دارد .

آگهی مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند 1 صورتجلسه شماره 80 مورخ 1399/07/19 شورای اسلامی شهر لامرد ، بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر را به بخش خصوصی دارد . لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مزایده به سایت شهرداری لامرد مراجعه نمایند . مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهی دوم به مدت ده روز می باشد . شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد . مبلغ برآورد شهرداری به صورت سالانه دومیلیارد و پانصد و نود ودو میلیون و نهصد و شصت هزار ریال (2/592/960/000 ريال) می باشد ، متقاضی در زمان تحویل پیشنهاد خود باید به میزان 5 درصد قیمت برآوردی شهرداری به مبلغ 129/648/000ريال ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده تحت عنوان شرکت در مزایده تحویل شهرداری نماید. در صورت امتناع برندگان (به ترتیب نفر اول ، دوم و سوم) نسبت به انعقاد قراداد ، ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداری لامرد ضبط خواهد شد. سایر جزئیات مربوط به تفصیل در استاد مزایده ذکر شده گردیده است.،

آگهی نوبت اول:  1400/03/11                    آخرین مهلت تحویل پیشنهادات : پایان وقت اداری 1400/03/30

آگهی نوبت دوم :   1400/03/19     بازگشایی اسناد : سه شنبه اول تیرماه ساعت 10 صبح


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد