نقشه برداری ، لامرد ، شهرداری

آگهي مناقصه اجرای نقشه برداری سطح شهر

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز بند 2 صورتجلسه شماره 96 مورخ 18/02/1400 شوراي اسلامي شهر لامرد ، اجراي نقشه برداری سطح شهر را به بخش خصوصي واگذار نمايد .

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز بند 2 صورتجلسه شماره 96 مورخ 1400/02/18 شوراي اسلامي شهر لامرد ، اجراي نقشه برداری سطح شهر را به بخش خصوصي واگذار نمايد . لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سایت اینترنتی شهرداري لامرد مراجعه نمايند . مبلغ کل پيمان 8/000/000/000 ريال (هشت میلیارد ریال)و مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 400/000/000ريال(چهارصد میلیون ریال) مي باشد . هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهي به مدت ده روز مي باشد . ديگر شرايط به پيوست اسناد مناقصه مي باشد.

آگهي نوبت اول 16 تیر ماه 1400          آگهي نوبت دوم 23 تیرماه 1400

مهلت تحویل اسناد : پایان وقت اداری یکشنبه 3 مرداد 1400

بازگشايي اسناد : دوشنبه 4 مرداد ماه 1400 ساعت 10 صبح                                       


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد