مناقصه ترمیم حفاریها

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره (صورتجلسه شماره 17 مورخ 23/12/96 ) شورای اسلامی شهر لامرد قصد واگذاری اجرای ترمیم حفاریهای سطح شهر را به بخش خصوصی را دارد
شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره (صورتجلسه شماره 17 مورخ 96/12/23 ) شورای اسلامی شهر لامرد قصد واگذاری اجرای ترمیم حفاریهای سطح شهر را به بخش خصوصی را دارد . لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه نمائید. مبلغ کل اعتبار 5/000/000/000 ريال مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 250/000/000 ريال می باشد. مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی به مدت 10 روز می باشد . هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. و به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد و دیگر شرایط در اسناد مناقصه می باشد

تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد