آگهی مناقصه پیاده رو سازی بلوار شاهد

آگهی مناقصه پیاده رو سازی بلوار شاهد

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره (صورتجلسه شماره 17 مورخ 96/12/23) شورای اسلامی شهر لامرد اجرای پیاده رو سازی و جدول کاری بلوار شاهد به مبلغ 6/064/740/000 ريال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند. ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ 310/000/000 ريال و هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی به مدت ده روز می باشد. به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد . دیگر شرایط به پیوست اسناد مناقصه می باشد. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. نوبت اول آگهی : 97/03/01 نوبت دوم آگهی : 97/03/17 زمان بازگشایی اسناد مناقصه: سه شنبه 97/03/29 ساعت 10 صبح


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد