آگهی مناقصه واگذاری فضای سبز

شهرداری لامرد حفظ و نگهداری فضای سبز را به بخش خصوصی واگذار می نماید

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره (صورتجلسه شماره 21 مورخ 79/02/29) شورای اسلامی شهر لامرد ، حفظ و نگهداری فضای سبز را به بخش خصوصی واگذار نماید. شرکت های واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند. مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی به مدت ده روز می باشد، به پیشنهادات مخدوش و مشروط و بعد از موعد مقرر ترتیب داده نخواهد شد. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد . دیگر مدارک و شرایط به پپوست اسناد مناقصه می باشد.


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد