آگهی مناقصه قطعات بتنی

آگهی مناقصه فرآیند (مدیریت تولید) تولیدات کارخانه قطعات بتنی شهرداری لامرد

آگهی مناقصه فرآیند (مدیریت تولید) تولیدات کارخانه قطعات بتنی شهرداری لامرد

شهرداری لامرد در نظر دارد براساس مجوز بند 1 صورتجلسه فوق العاده شماره 6 مورخ 2و97/5/3شورای اسلامی شهر لامرد  فرآیند (مدیریت تولید) تولیدات کارخانه قطعات بتنی را به بخش خصوصی واگذار نماید لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مربوط به مناقصه و شرکت در مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند.

  • مدت زمان شرکت در مناقصه از تاریخ درج دومین آگهی به مدت 10 روز می باشد.
  • شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
  • هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
  • مبلغ کل پیمان چهار میلیارد و صد و شانزده میلیون ریال (4/116/000/000ريال)می باشد.
  • پیمانکار در زمان تحویل پیشنهاد خود باید به میزان دویست و پنج میلیون و هشتصد هزار ریال (205/800/000ريال) ضمانت نامه بانکی تحت عنوان ضمانت شرکت در مناقصه تحویل شهرداری نمایند.
  • درصورتی که امتناع برندگان( به ترتیب نفر اول و دوم و سوم )نسبت به انعقاد قرارداد ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداری لامرد ضبط خواهد شد.
  • سایر جزئیات مربوطه به تفصیل در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد