آگهی مزایده ماشین آلات

آگهی مزایده واگذاری ماشین آلات (سبک و سنگین) شهرداری لامرد به بخش خصوصی بصورت اجاره

آگهی مزایده واگذاری ماشین آلات (سبک و سنگین) شهرداری لامرد به بخش خصوصی بصورت اجاره

 

شهرداری لامرد در نظر دارد براساس مجوز بند 1 صورتجلسه فوق العاده شماره 6 مورخ 2و97/5/3  شورای اسلامی شهر لامرد ماشین آلات (سبک و سنگین) خود را بصورت اجاره  به بخش خصوصی واگذار نماید لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مربوط به مزایده و شرکت در مزایده به شهرداری مراجعه نمایند.

  • مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ درج دومین آگهی به مدت 10 روز می باشد.
  • شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
  • هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.
  • مبلغ کل پیمان یک میلیارد و هفتصد و پنجاه و دو میلیون ریال (1/752/000/000 ریال )می باشد.
  • پیمانکار در زمان تحویل پیشنهاد خود باید به میزان هشتاد و هفت میلیون و ششصد هزار ریال (87/600/000ريال) ضمانت نامه بانکی تحت عنوان ضمانت شرکت در مزایده تحویل شهرداری نمایند.
  • لیست ماشین آلات موضوع مزایده عبارت است از: 1- تانکر آب پاش ده تن 2- ده تن کمپرسی دو دستگاه 3- لودر 957 4- آمبولانس مزدا حمل جسد 5- وانت پیکان
  • درصورت امتناع برندگان( به ترتیب نفر اول و دوم و سوم )نسبت به انعقاد قرارداد ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداری لامرد ضبط خواهد شد.
  • سایر جزئیات مربوطه به تفصیل در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد