مزایده ماشین آلات

آگهی مزایده واگذاری ماشین آلات شهرداری لامرد به بخش خصوصی بصورت اجاره

آگهی مزایده واگذاری ماشین آلات شهرداری لامرد به بخش خصوصی بصورت اجاره

شهرداری لامرد در نظر دارد براساس مجوز بند 1 صورتجلسه فوق العاده شماره 6 مورخ 2و97/5/3  شورای اسلامی شهر لامرد ماشین آلات خود را بصورت اجاره  به بخش خصوصی واگذار نماید لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مربوط به مزایده و شرکت در مزایده به شهرداری مراجعه نمایند.

  • مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز می باشد.
  • شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
  • هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

ماشین آلات موضوع مزایده عبارت است از 1- دو ودستگاه ده تن کمپرسی 2- یک دستگاه بیل مکانیکhe100b    3- یک دستگاه غلطک ca25

  • مبلغ پایه عبارت از یک میلیارد و نهصد و بیست میلیون ریال(1/920/000/000ريال) می باشد.
  • پیمانکار در زمان تحویل پیشنهاد خود باید به میزان نود و شش میلیون ریال (96/000/000ريال) ضمانت نامه بانکی تحت عنوان ضمانت شرکت در مزایده تحویل شهرداری نمایند.
  • درصورت امتناع برندگان( به ترتیب نفر اول و دوم و سوم )نسبت به انعقاد قرارداد ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداری لامرد ضبط خواهد شد.
  • سایر جزئیات مربوطه به تفصیل در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

 

روابط عمومی شهرداری لامرد


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد