آگهی مناقصه لبه گذاری

آگهی مناقصه لبه گذاری

آگهی مناقصه لبه گذاری

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره (صورتجلسه شماره 17 مورخ 96/12/23) شورای اسلامی شهر لامرد خرید و اجرای تک لبه سطح شهر به بخش خصوصی واگذار نماید. پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند. مبلغ کل اعتبار 4/000/000/000 ريال و مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 200/000/000ريال می باشد. مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آخرین آگهی به مدت ده روز می باشد. به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. دیگر شرایط در اسناد مناقصه می باشد.


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد