آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهر

آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهر( جمع آوری، حمل و دفن  زباله و تنظیف سطح شهر  و رفع سد معبر) بصورت حجمی

آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهر( جمع آوری، حمل و دفن  زباله و تنظیف سطح شهر  و رفع سد معبر) بصورت حجمی

شهرداری لامرد در نظر دارد براساس مجوز بند 5 صورتجلسه شماره 21 مورخ 97/02/29شورای اسلامی شهر لامرد جمع آوری، حمل و دفن  زباله و تنظیف سطح شهر  و رفع سد معبر (خدمات شهر) را بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مربوط به مناقصه و شرکت در مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند.

  • مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز می باشد.
  • شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
  • هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
  • مبلغ پایه عبارت از نوزده میلیارد و هشتاد میلیون ریال(19/080/000/000ريال) می باشد.
  • پیمانکار در زمان تحویل پیشنهاد خود باید به میزان نهصد و پنجاه و چهار میلیون ریال (954/000/000ريال) ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده تحت عنوان ضمانت شرکت در مناقصه تحویل شهرداری نمایند.
  • درصورت امتناع برندگان( به ترتیب نفر اول و دوم و سوم )نسبت به انعقاد قرارداد ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداری لامرد ضبط خواهد شد.

سایر جزئیات مربوطه به تفصیل در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

 

عنوان مزایده و مناقصه

آگهی مرحله اول

آگهی مرحله دوم

زمان بازگشایی ساعت 10 صبح

مناقصه خدمات شهر – مرحله دوم

97/6/14

97/6/25

چهارشنبه 97/07/04


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد