آگهی مناقصه

آگهی مناقصه حراست ساختمان آتش نشانی و شورای اسلامی شهر لامرد

آگهی مناقصه حراست ساختمان آتش نشانی و شورای اسلامی شهر لامرد

 

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس صورتجلسه شماره 25 مورخ 97/05/08 شورای اسلامی شهر لامرد حفظ و حراست ساختمان آتش نشانی و شورای اسلامی شهر به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند . مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی به مدت 10 روز می باشد . ضمانت شرکت در هر یک از موارد مناقصه10/200/000 ريال می باشد .

حفظ و حراست ساختمان آتش نشانی ، باسواد و ماهیانه 17/000/000 ريال و ضمانت شرکت در مناقصه 10/200/000 ريال

حفظ و حراست ساختمان شورای اسلامی شهر ماهیانه 17/000/000 ريال و ضمانت شرکت در مناقصه 10/200/000 ريال

 

آگهی نوبت اول : 97/06/08     آگهی نوبت دوم : 97/06/18    بازگشایی اسناد: شنبه  97/06/31


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد