مزایده فروش زمین

آگهی مزایده فروش زمین

آگهی مزایده فروش زمین

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند 3 صورتجلسه شماره 17 شورای اسلامی شهر لامرد زمین های خود را به فروش برساند. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه نمایند. مبلغ ضمانت شرکت در مزاید 5 درصد قیمت پایه کارشناسی می باشد. مدت شرکت در مزایده از زمان درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز می باشد. به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود. دیگر شرایط و اطلاعات در اسناد مزایده می باشد.

آگهی نوبت اول مزایده : 1397/07/01

آگهی نوبت دوم مزایده : 1397/07/09    

بازگشایی اسناد مزایده : شنبه 1397/07/21 ساعت 10 صبح

تجدید آگهی فروش زمین 

آگهی نوبت اول مزایده : 1397/07/24

آگهی نوبت دوم مزایده : 1397/08/01

بازگشایی اسناد مزایده : شنبه 1397/08/12ساعت 10 صبح


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد