مناقصه حفظ و حراست پارکها

آگهی مناقصه حفظ و حراست پارکها

آگهی مناقصه حفظ و حراست پارکها

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره (بند 5 صورتجلسه شماره 29) شورای اسلامی شهر لامرد حفظ و حراست پارکها را به بخش خصوصی واگذار نماید،لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند. مدت زمان شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی نوبت دوم به مدت ده روز می باشد . به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد . هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد . دیگر شرایط در اسناد مناقصه می باشد .

آگهی نوبت اول : 1397/07/18               

   آگهی نوبت دوم : 97/07/28

  بازگشایی اسناد مناقصه: دوشنبه 7 آبانماه 97 ساعت 10صبح


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد