آگهی مناقصه بهسازی پارک ملت

آگهی مناقصه بهسازی پارک ملت

آگهی مناقصه بهسازی پارک ملت

 

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز ( بند 3 صورتجلسه شماره 33 ) شورای اسلامی شهر لامرد بهسازی پارک ملت را به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند. کل مبلغ اعتبار 5/000/000/000 ريال و مبلغ ضمانت 250/000/000 ريال می باشد. مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی به مدت ده روز می باشد. هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. دیگر شرایط در اسناد مناقصه می باشد.

 

آکهی نوبت اول : 97/08/21

آگهی نوبت دوم : 97/09/01

بازگشایی اسناد : دوشنبه 15 آذرماه 97 ساعت 10صبح

 

تجدیدآگهی مناقصه بهسازی پارک ملت

آکهی نوبت اول : 97/09/27    

آگهی نوبت دوم : 97/10/05     

بازگشایی اسناد :  یکشنبه 16 دی ماه 97 ساعت  10صبح


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد