مناقصه ارزش افزوده

آگهی مناقصه ارزش افزوده

آگهی مناقصه ارزش افزوده

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز صورتجلسه شماره 28 مورخ 97/06/05شورای اسلامی شهر لامرد ، بررسی و خدمات مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر از سال 1387 لغایت 1397 (ده سال) را به بخش خصوصی واگذار نماید . لذا پیمانکاران شرکت ها واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند . هزینه درج آگهی بعهده مناقصه می باشد . به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است . مبلغ ضمانت شرایط حداکثر 10درصد مبلغ شرکت در مناقصه به میزان 500/000/000 ریال می باشد . دیگر مدارک به پیوست اسناد می باشد .

 

آگهی مرحله اول : 17 آذرماه 97

آگهی مرحله دوم : 25 آذرماه 97

بازگشایی اسناد : شنبه 8 دیماه 97 ساعت 10 صبح


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد