مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر

آگهی مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر

 

آگهی مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر لامرد

 

شهرداری لامرد در نظر دارد براساس موافقت نامه 2631675 سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات 3درصد نفت و گاز استانی بودجه 97 اجرای آسفالت معابر سطح شهر لامرد را به بخش خصوصی واگذار نماید، لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند. مدت زمان شرکت در مناقصه از تاریخ درج دومین آگهی به مدت 10 روز می باشد. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. مبلغ کل پیمان شش میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال (6/560/000/000ريال) می باشد. پیمانکار در زمان تحویل پیشنهاد خود باید به میزان سیصد و بیست و هشت میلیون ریال (328/000/000 ريال ) ضمانت نامه بانکی تحت  عنوان ضمانت شرکت در مناقصه تحویل شهرداری نمایند. سایر جزئیات مربوطه به تفصیل در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

 آگهی نوبت اول : 97/09/18                 

آگهی نوبت دوم : 97/09/27

زمان بازگشایی اسناد : شنبه 97/10/08 ساعت  10صبح


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد