آگهی مناقصه حفظ و حراست پارکها

آگهی مناقصه حفظ و حراست پارک ها

 

آگهی مناقصه حفظ و حراست پارکها

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره (بند 5 صورتجلسه شماره 29) شورای اسلامی شهر لامرد حفظ و حراست پارکها را به بخش خصوصی واگذار نماید،لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند. مبلغ کل قرارداد به میزان .2/640/000/000 ریال می باشد که پیمانکار در زمان تحویل پیشنهاد خود باید به میزان صد و سی و دو میلیون ریال (132/000/000ريال) ضمانت نامه بانکی تحت عنوان ضمانت شرکت در مناقصه تحویل شهرداری نماید. مدت زمان شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی نوبت دوم به مدت ده روز می باشد . به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد . هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد . دیگر شرایط در اسناد مناقصه می باشد .

آگهی نوبت اول : 97/09/27

آگهی نوبت دوم :97/10/05  

  بازگشایی اسناد مناقصه: یکشنبه 16  دی ماه 97 ساعت 10صبح


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد