آگهی مناقصه سامانه شهروند

آگهی مناقصه سامانه شهروند

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره بند5 صورتجلسه شماره 33 مورخ 97/7/24شورای اسلامی شهر اجرای سامانه شهروند نسخه اندروید و وب و ios  (پرداخت درآمدهای شهرداری) را به بخش خصوصی واگذار نماید .لذا شرکتهای واجد شرایط میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند.مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 150/000/000ريال می باشد به پیشنهادات مخدوش وبعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد . هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه است .

آگهی نوبت اول : دوشنبه 19 فروردین 98

آگهی نوبتدوم : پنجشنبه 29 فروردین 98

بازگشایی اسناد مناقصه : دوشنبه 98/02/10ساعت 10 صبح

 

آگهي مناقصه سامانه شهروند – مرحله دوم

آگهي نوبت اول : پنجشنبه 19 اردیبهشت ماه 98

آگهي نوبت دوم : یکشنبه 29 اردیبهشت ماه 98

بازگشايي اسناد مناقصه : شنبه 98/03/11  ساعت 10 صبح


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد