مزايده فروش محصولات قطعات بتوني

آگهي مزايده فروش محصولات قطعات بتوني

آگهي مزايده فروش محصولات قطعات بتوني

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز بند 6 صورتجلسه شماره 36 مورخ 97/9/20شوراي اسلامي شهر لامرد مقدار 20000 متر مربع سنگفرش به قيمت هر متر مربع 160000 ريال و 20000 عدد تک لبه 50*35 به قيمت هر عدد 75000 ريال و 20000 عدد تکلبه 50*50 به قيمت هر عدد 80000 ريال به فروش برساند. لذا متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به شهرداري مراجعه نمايند .لذا متقاضيان جهت شرکت در مزايده و سنگ فرش مبلغ 160000000 ريال وتک لبه 50*35 مبلغ 75000000 ريال وتک لبه 50*50 مبلغ 80000000 ريال ضمانت نامه به همراه قيمت پيشنهادي در پاکت جداگانه تحويل شهرداري نماييد . شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار است به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد. ديگر مدارک در شرايط قيد گرديده است.


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد