مناقصه شن ريزي معابر

آگهي مناقصه شن ريزي معابر

آگهي مناقصه شن ريزي معابر

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز صورتجلسه شماره 49 مورخ 98/2/26 شوراي اسلامي شهر لامرد زير سازي معابر سطح شهر را به بخش خصوصي واگذار نمائيد. لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه شهرداري مراجعه واسناد دريافت نمائيد. مبلغ کل اعتبار 6/000/000/000 ريال ومبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 300/000/000 ريال مي باشد . شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار است .به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد .مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهي نوبت دوم به مدت ده روز مي باشد. ديگر شرايط به پيوست اسناد مي باشد.  

آگهی نوبت اول :3 تیرماه 98

آگهی نوبت دوم :10 تیرماه 98

بازگشایی اسناد: شنبه 22 تیرماه 98 ساعت 10 صبح


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد