مناقصه حفظ وحراست

آگهي مناقصه حفظ وحراست

آگهي مناقصه حفظ وحراست

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس ردیف 3 صورتجلسه شماره 49 مورخ 98/2/26 حفظ و حراست ساختمان اداری به مبلغ سالیانه 366/000/000 ريال و ضمانت شرکت در مناقصه 16/800/000 ريال و ساختمان ترمینال 360/000/000 ريال و ضمانت شرکت در مناقصه 18/000/000 ريال و ساختمان آتش نشانی 300/000/000 ريال و ضمانت شرکت در مناقصه 15/000/000 ريال و شورای اسلامی شهر لامرد 276/000/000 ريال و ضمانت شرکت در مناقصه 13/800/000 ريال را به بخش خصوصي واگذار نمائيد. لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه شهرداري مراجعه واسناد دريافت نمائيد. شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار است .به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد .مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهي نوبت دوم به مدت ده روز مي باشد. ديگر شرايط به پيوست اسناد مي باشد

آگهی نوبت اول :10 تیرماه 98 

   آگهی نوبت دوم :19 تیرماه 98

بازگشایی اسناد: دوشنبه 31 تیرماه 98 ساعت 10 صبح


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد