مناقصه فضای سبز

آگهي مناقصه فضای سبز

آگهي مناقصه فضای سبز

 شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره رديف 12 صورتجلسه شماره 55 مورخ 98/4/20 شوراي اسلامي شهر لامرد فضای سبز را به بخش خصوصي واگذار نمايد.

لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه شهرداري لامرد مراجعه نمايند. مبلغ کل پيمان 10/904/114/00 ريال و مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 545/205/700 ريال مي باشد. مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد. به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. ديگر شرايط به پيوست اسناد مناقصه مي باشد.            

آگهي مناقصه مرحله اول 98/05/05

آگهي مناقصه مرحله اول 98/05/12

بازگشايي اسناد مناقصه 98/05/24 پنج شنبه ساعت 10 صبح


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد