مناقصه خدمات شهر

آگهی مناقصه خدمات شهر

آگهی مناقصه خدمات شهر

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره ردیف 12 صورتجلسه شماره 55 مورخ 98/4/20 شورای اسلامی شهر لامرد خدمات شهری را به بخش خصوصی واگذار نماید.

لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه شهرداری لامرد مراجعه نمایند. مبلغ کل پیمان 26/586/139/000 ريال و مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 1/329/306/950 ریال می باشد. مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز می باشد. به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. دیگر شرایط به پیوست اسناد مناقصه می باشد.    

  

آگهی مناقصه مرحله اول 98/05/05

آگهی مناقصه مرحله اول 98/05/12

بازگشایی اسناد مناقصه 98/05/24 پنج شنبه ساعت 10 صبح


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد