آگهی مناقصه لبه گذاری

 مناقصه لبه گذاری

آگهی مناقصه لبه گذاری

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره رديف 5 صورتجلسه شماره 48 مورخ 98/02/18 شوراي اسلامي شهر لامرد اجرای لبه گذاری سطح شهر را به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه شهرداري لامرد مراجعه نمايند. مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد. به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. مبلغ کل پيمان 6/250/000/000 ريال و مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 312/500/00 ريال مي باشد. ديگر شرايط به پيوست اسناد مناقصه مي باشد.            

آگهي مناقصه مرحله اول 98/05/05

آگهي مناقصه مرحله اول 98/05/12

بازگشايي اسناد مناقصه 98/05/24  پنج شنبه ساعت 10 صبح


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد