آگهي مناقصه واگذاري خدمات شهر

آگهي مناقصه واگذاري خدمات شهر( جمع آوري، حمل و دفن  زباله و تنظيف سطح شهر  و رفع سد معبر)

آگهي مناقصه واگذاري خدمات شهر( جمع آوري، حمل و دفن  زباله و تنظيف سطح شهر  و رفع سد معبر)

شهرداري لامرد در نظر دارد براساس مجوز بند 9 صورتجلسه شماره 70  مورخ 99/01/30شوراي اسلامي شهر لامرد جمع آوري، حمل و دفن  زباله و تنظيف سطح شهر  و رفع سد معبر (خدمات شهر) را بصورت حجمي به بخش خصوصي واگذار نمايد ، لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مربوط به مناقصه و شرکت در مناقصه به سایت شهرداري لامرد مراجعه نمايند. مدت زمان شرکت در مناقصه از تاريخ درج آگهي به مدت 10 روز مي باشد. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد. هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد. مبلغ پايه عبارت از سی و شش ميليارد ريال(36/000/000/000ریال) مي باشد. پيمانکار در زمان تحويل پيشنهاد خود بايد به ميزان یک میلیارد و هشتصد ميليون ريال (1/800/000/000 ريال ) ضمانت نامه بانکي يا چک تضمين شده تحت  عنوان ضمانت شرکت در مناقصه تحويل شهرداري نمايند. درصورت امتناع برندگان( به ترتيب نفر اول و دوم و سوم )نسبت به انعقاد قرارداد، ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداري لامرد ضبط خواهد شد. ساير جزئيات مربوطه به تفصيل در اسناد مناقصه ذکر گرديده است.

آگهی نوبت اول :  99/02/10

  آگهی نوبت دوم :   99/02/18

  بازگشایی اسناد : دوشنبه    99/02/29ساعت 10صبح


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد