مناقصه واگذاری فضای سبز

آگهی مناقصه واگذاری فضای سبز

آگهی مناقصه واگذاری فضای سبز

شهرداری لامرد در نظر دارد براساس بند 9 صورتجلسه شماره 70 مورخ 99/01/30 شورای اسلامی شهر لامرد، حفظ و نگهداری فضای سبز را بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و شرکت در مناقصه به سایت شهرداری مراجعه نمایند. مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز می باشد. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. مبلغ پایه عبارت از پانزده میلیارد و هشتصد و چهل میلیون ریال(15/840/000/000ريال) می باشد. پیمانکار در زمان تحویل پیشنهاد خود باید به میزان هفتصد و نود دو میلیون ریال  (792/000/000ريال) ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده تحت  عنوان ضمانت شرکت در مناقصه تحویل شهرداری نمایند. درصورت امتناع برندگان( به ترتیب نفر اول و دوم و سوم )نسبت به انعقاد قرارداد، ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداری لامرد ضبط خواهد شد. سایر جزئیات مربوطه به تفصیل در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.%

آگهی نوبت اول :  99/02/10

آگهی نوبت دوم :   99/02/18

بازگشایی اسناد : دوشنبه   99/02/29ساعت 10صبح


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد