آسفالت معابر

اجرای آسفالت معابر

آگهي مناقصه اجرای آسفالت معابر

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز بند 10 صورتجلسه شماره 70مورخ 99/01/30 شوراي اسلامي شهر لامرد ، اجراي آسفالت معابر سطح شهر را به بخش خصوصي واگذار نمايد . لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به شهرداري لامرد مراجعه نمايند . مبلغ کل پيمان 40/000/000/000 ريال(چهل میلیارد ریال) و مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 2/000/000/000 ريال (دو میلیارد ریال) مي باشد . هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهي به مدت ده روز مي باشد . ديگر شرايط به پيوست اسناد مناقصه مي باشد.

آگهي نوبت اول 15 /1399/04

آگهي نوبت دوم  1399/04/22

بازگشايي اسناد :  شنبه 1399/05/04ساعت 10 صبح 


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد