اجرای لبه گذاری و سنگ فرش

اجرای لبه گذاری و سنگ فرش بلوارجمهوری اسلامی و سطح شهر

آگهي مناقصهاجرای لبه گذاری و سنگ فرش بلوارجمهوری اسلامی و سطح شهر 

 شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز بند 10 صورتجلسه شماره 70 تاریخ 1399/01/30 شوراي اسلامي شهر لامرد ، اجراي تک لبه و سنگ فرش سطح شهر را به بخش خصوصي واگذار نمايد . لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سایت شهرداري لامرد مراجعه نمايند . مبلغ کل پيمان 10/000/000/000 ريال (ده میلیارد ریال) و مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 500/000/000 ريال (پانصد میلیون ریال) مي باشد . هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهي به مدت ده روز مي باشد . ديگر شرايط به پيوست اسناد مناقصه مي باشد.

آگهي نوبت اول 1399/04/17

گهي نوبت دوم  1399/04/25

بازگشايي اسناد :  دوشنبه 1399/05/06ساعت 10 صبح                                       


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد