مزايده جايگاه CNG

مزايده اجاره جايگاه سي ان جی

آگهی مزايده اجاره جايگاه سی ان جی

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره (بند 3 صورتجلسه شماره 72 تاریخ 27 /99/03 شوراي اسلامي شهر ) جايگاه سي ان جي خود را به صورت اجاره به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به شهرداري مراجعه نماييد.

مبلغ پايه اجاره ماهيانه  120/000/000ريال و سالانه 1/440/000/000 ريال مي باشد.

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 72/000/000ريال مي باشد.

به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . هزينه درج آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد. مدت زمان شرکت در مزايده از زمان درج آگهي به مدت ده روز مي باشد.

آگهي نوبت اول 99/04/22

آگهي نوبت دوم 99/05/01

بازگشايي اسناد : یک شنبه 99/05/12ساعت ده صبح - شهرداري لامرد


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد