آگهی مناقصه حفظ و حراست

مناقصه حفظ و حراست ساختمان های آتش نشانی ، شهرداری ، شورای اسلامی شهر ، مجتمع رفاهی و ترمینال

آگهی مناقصه حفظ و حراست ساختمان های آتش نشانی ، شهرداری ، شورای اسلامی شهر ، مجتمع رفاهی و ترمینال

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره (بند 3 صورتجلسه شماره 72) شورای اسلامی شهر لامرد حفظ و حراست ساختمان های آتش نشانی ، شهرداری ، شورای اسلامی شهر ، مجتمع رفاهی و ترمینال را به بخش خصوصی واگذار نماید، لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شهرداری لامرد مراجعه نمایند. مدت زمان شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی نوبت دوم به مدت ده روز می باشد . به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد . هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد . دیگر شرایط در اسناد مناقصه می باشد .

آگهی نوبت اول : 99/04/28

آگهی نوبت دوم :99/05/07

  بازگشایی اسناد مناقصه: یک شنبه 19 مرداد 99 ساعت 10صبح


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد