اجرای دیوار پارک بانوان

مناقصه اجرای دیوار پارک بانوان

آگهی مناقصه اجرای دیوار پارک بانوان 

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز بند 10 صورتجلسه شماره 70 مورخ 99/01/30شوراي اسلامي شهر لامرد ، اجراي دیوار پارک بانوان را به بخش خصوصي واگذار نمايد . لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سایت شهرداري لامرد مراجعه نمايند . مبلغ کل پيمان 5/000/000/000 ريال (پنج میلیارد ریال) و مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 250/000/000ريال (دویست و پنجاه میلیون ریال) مي باشد . هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهي به مدت ده روز مي باشد . ديگر شرايط به پيوست اسناد مناقصه مي باشد.

آگهي نوبت اول 99/04/30

آگهي نوبت دوم  99/05/08

بازگشايي اسناد :  دوشنبه 99/05/20ساعت 10 صبح              

آگهی مناقصه اجرای دیوار پارک بانوان - مرحله دوم    

آگهي نوبت اول 99/05/28

آگهي نوبت دوم  99/06/05

بازگشايي اسناد :  دوشنبه 99/06/17ساعت 10 صبح          

                    


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد