کف سازی خیابان 22 بهمن

مناقصه اجرای کف سازی خیابان 22 بهمن

آگهی مناقصه اجرای کف سازی خیابان 22 بهمن 

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز بند 10 صورتجلسه شماره 70 مورخ 99/01/30 شوراي اسلامي شهر لامرد ، اجراي کف سازی خیابان 22 بهمن  را به بخش خصوصي واگذار نمايد . لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سایت شهرداري لامرد مراجعه نمايند . هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهي به مدت ده روز مي باشد . ديگر شرايط به پيوست اسناد مناقصه مي باشد.

ردیف

عنوان پروژه

مبلغ برآورد / ریال

ضمانت شرکت در مناقصه / ریال

1

کف سازی خیابان 22 بهمن

4/000/000/000

200/000/000

 

آگهي نوبت اول 99/04/28

آگهي نوبت دوم  99/05/07

بازگشايي اسناد :  یکشنبه 99/05/19 ساعت 10 صبح  

آگهی مناقصه اجرای کف سازی خیابان 22 بهمن - مرحله دوم

آگهي نوبت اول 99/05/28

آگهي نوبت دوم  99/06/05

بازگشايي اسناد :  یکشنبه 99/06/17 ساعت 10 صبح  

 


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد