مزايده فروش زمين

مزايده فروش زمين - شهریور ماه 99

آگهي مزايده فروش زمين - شهریور ماه 99

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس بند 10 صورتجلسه شماره 74 تاريخ 99/04/21شوراي اسلامي شهر لامرد زمين هاي خود را به فروش برساند. لذا متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به سايت شهرداري لامرد مراجعه نمايند. مبلغ ضمانت شرکت در مزايد 5 درصد قيمت پايه کارشناسي مي باشد. مدت شرکت در مزايده از زمان درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد. به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. هزينه درج آگهي بر عهده برنده مزايده خواهد بود. متقاضيان مي بايست با علم و اطلاع از شرايط قانون منع مداخله کارکنان دولت در مزايده شرکت نمايند . ديگر شرايط و اطلاعات در اسناد مزايده مي باشد.%

آگهي نوبت اول مزايده : 98/06/13

نوبت دوم مزايده : 99/06/22

بازگشایی اسناد مزايده : سه شنبه 99/07/01ساعت 10 صبح

آگهي مزايده فروش زمين – مرحله دوم

آگهي نوبت اول مزايده : 99/07/05

نوبت دوم مزايده : 99/07/16

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات : ساعت 14 تاریخ 1399/07/27

بازگشایی اسناد مزايده : دو شنبه 99/07/28 ساعت 10 صبح


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد