آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر

مناقصه آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر

آگهي مناقصه آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز بند 1 صورتجلسه شماره 70 مورخ 99/01/30 شوراي اسلامي شهر لامرد ، اجرای آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر را به بخش خصوصي واگذار نمايد . لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سایت شهرداري لامرد مراجعه نمايند . مبلغ کل پيمان 25/000/000/000 ريال (بیست و پنج  میلیارد ریال) و مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 1/250/000/000 ريال (یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال) مي باشد . هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهي به مدت ده روز مي باشد . ديگر شرايط به پيوست اسناد مناقصه مي باشد.

آگهي نوبت اول 99/10/30

آگهي نوبت دوم  99/11/08

بازگشايي اسناد :  دوشنبه 99/11/20 ساعت 10 صبح


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد