آگهی مناقصه عمومی اجرای دیوار ساحلی رودخانه های سطح شهر لامرد

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس بند 8 صورتجلسه شماره 15 مورخ 1400/12/23شوراي اسلامي شهر لامرد و صورتجلسه شماره 23/15438 س مورخ 1401/04/06كميسيون عمران شوراي اسلامي شهر لامرد، اجرای دیوار ساحلی رودخانه های سطح شهر لامرد به شماره سیستمی 2001005022000006را به بخش خصوصي واگذار نمايد.لذا پيمانكاران واجد شــــــــــرايط مي توانند جهت دريافت اسناد و مدارك شركت در مناقصه به سامانه ستاد مراجعه نمايند.مدت زمان شركت در مناقـــصه مطابق ذیل مي باشد.شــهرداري در رد و يا قبول پيشــنهادات مخــتار مي باشد.مبلغ برآورد شهرداري در اسناد مناقصه تعيين شده مي باشد.پيمانكار در زمان تحويل پيشنهاد خود بايد به ميزان 5 درصد مبلغ برآوردي (در اسناد مناقصه) ضمانت نامه بانكي يا چك تضمين شده تحت عنوان شركت در مناقصه تحويل شهرداري نمايند.در صورت امتناع برندگان(به ترتيب نفر اول و دوم و سوم) نسبت به انعقاد قرارداد ، ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداري لامرد ضبط خواهد شد.ساير جزئيات مربوطه به تفصيل در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سامانه ستاد) به نشانیwww.setadiran.ir انجام می پذیرد.
آگهي نوبت مناقصه:  1401/06/08

دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد:1401/06/12    تا ساعت 17:00.
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات تاریخ 1401/06/22    ساعت 17:00.
بازگشایي اسناد تاریخ 1401/06/23   ساعت 14:00

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید