آگهی مناقصه عمومی خرید و حمل مصالح مورد نیاز شهرداری لامرد

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس بند 8 صورتجلسه شماره 15 مورخ 1400/12/23شوراي اسلامي شهر لامرد و صورتجلسه شماره 23/15438 س مورخ 1401/04/06 كميسيون عمران شوراي اسلامي شهر لامرد، خرید و حمل مصالح مورد نیاز شهرداری لامرد به شماره سیستمی 2001005022000004 را به بخـش خصـوصـي واگـذار نمـايد.لـذا پيـمانكاران واجـد شـرايط مي توانند جهت دريافت اسناد و مدارك شركت در مناقصه به سامانه ستاد مراجعه نمايند.مدت زمان شركت در مناقصه مطابق ذیل مي باشد.شهرداري در رد و يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.مبلغ برآورد شهرداري در اسناد مناقصه تعيين شده مي باشد.پيمانكار در زمان تحويل پيشنهاد خود بايد به ميزان 5 درصد مبلغ برآوردي (در اسناد مناقصه) ضمانت نامه بانكي يا چك تضمين شده تحت عنوان شركت در مناقصه تحويل شهرداري نمايند.در صورت امتناع برندگان(به ترتيب نفر اول و دوم و سوم) نسبت به انعقاد قرارداد ، ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداري لامرد ضبط خواهد شد.ساير جزئيات مربوطه به تفصيل در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سامانه ستاد) به نشانیwww.setadiran.ir انجام می پذیرد.
آگهي نوبت مناقصه:1401/06/08

دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد:1401/06/12   تا ساعت 17:00.
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات تاریخ 1401/06/22   ساعت 17:00.
بازگشائي اسناد تاریخ 1401/06/23   ساعت 14:00.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید