مناقصه آسفالت معابر - ذیحسابی

آگهي مناقصه آسفالت معابر

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس به شماره 706127 مورخ 1400/12/28 بودجه سال 1400 ، اجراي آسفالت معابر سطح شهر را به بخش خصوصي واگذار نمايد . لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سایت اینترنتی شهرداري لامرد مراجعه نمايند . مبلغ کل پيمان 28/000/000/000 ريال (بیست و هشت میلیارد ریال)و مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 1/400/000/000 ريال مي باشد . هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهي نوبت دوم به مدت ده روز مي باشد . ديگر شرايط به پيوست اسناد مناقصه مي باشد.

آگهي نوبت اول 24 خرداد ماه 1401                آگهي نوبت دوم یکم تیرماه 1401

مهلت تحویل اسناد : پایان وقت اداری شنبه 11 تیر ماه 1401

بازگشايي اسناد : یکشنبه 12 تیر ماه 1401 ساعت 14 صبح

اسناد پیوستی مناقصه آسفالت معابر: مناقصه آسفالت معابر شهر لامرد-موضوع ذیحسابی.pdf  

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید