آرشیو اخبار

آگهی مناقصه آسفالت بلوار معلم شهر لامرد

آگهی مناقصه آسفالت بلوار معلم شهر لامرد
  آگهي مناقصه آسفالت بلوار معلم شهر لامرد   شهرداری لامرد در نظر دارد براساس بودجه سال 1402 شهرداری لامرد، پروژه ی آسفالت بلوار معلم شهر لامرد را به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا پيمانكاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد و شركت در مناقصه به سايت سامانه ستاد ايران (تداركات الكترونيكي دولت ) به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمايند. مدت زمان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهي نوبت …
ادامه مطلب

آگهی مناقصه امور شهر در قالب مدیریت پیمان شهر لامرد

آگهی مناقصه امور شهر در قالب مدیریت پیمان شهر لامرد
  آگهی مناقصه امور شهر در قالب مدیریت پیمان شهر لامرد شهرداري لامرد در نظر دارد براساس بند 2 صورتجلسه شماره 44 مورخ 1402/02/04 شوراي اسلامي شهر لامرد، امور شهر در قالب مديريت پيمان را بصورت حجمي به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا پيمانكاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد و شركت در مناقصه به سايت سامانه ستاد ايران(تداركات الكترونيكي دولت ) به نشانی www.setadiran.ir  مراجعه نمايند. مدت زمان …
ادامه مطلب

آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهر لامرد 

آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهر لامرد 
  آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهر لامرد  شهرداری لامرد در نظر دارد براساس بند 2 صورتجلسه شماره 44 مورخ 1402/02/04 شورای اسلامی شهر لامرد، خدمات شهر وحفظ و نگهداری فضای سبز و پاركها را بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نمايد. لذا پيمانكاران واجد شرايط می توانند جهت دريافت اسناد و شركت در مناقصه به سايت سامانه ستاد ایران(تدارکات الکترونیکی دولت ) به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمايند. مدت زمان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهی نوبت …
ادامه مطلب

آگهي تجدید مزايده فروش زمين خدماتي شهرداري لامرد

آگهي تجدید مزايده فروش زمين خدماتي شهرداري لامرد
آگهي تجدید مزايده فروش زمين خدماتي شهرداري لامرد شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس بند 2 صورتجلسه شماره 35 تاريخ 1401/10/04و نامه اجرائي شماره 23/15801س تاريخ 1401/10/26شوراي اسلامي شهر لامرد تعدادي از اراضي خدماتي شهرداري واقع در جنوب شرق ورزشگاه انقلاب را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا متقاضيان واجد  شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به سايت شهرداري لامرد مراجعه نمايند . مدت شركت در مزايده …
ادامه مطلب

آگهي تجديد دوم مزايده فروش زمين خدماتي شهرداري لامرد

آگهي تجديد دوم مزايده فروش زمين خدماتي شهرداري لامرد
آگهي تجديد دوم مزايده فروش زمين خدماتي شهرداري لامرد شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس بند 3 صورتجلسه شماره 27 تاريخ 1401/06/12 و نامه اجرائي شماره 23/15593س تاريخ 1401/07/04 شوراي اسلامي شهر لامرد تعدادي از اراضي خدماتي شهرداري مطابق ليست پيوست را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا متقاضيان واجد  شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به سايت شهرداري لامرد به آدرس www.Lamerd.ir مراجعه نمايند . مدت شركت …
ادامه مطلب

آگهي مزايده فروش زمين خدماتي شهرداري لامرد

آگهي مزايده فروش زمين خدماتي شهرداري لامرد
آگهي مزايده فروش زمين خدماتي شهرداري لامرد شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس بند 2 صورتجلسه شماره 35 تاريخ 1401/10/04و نامه اجرائي شماره 23/15801س تاريخ 1401/10/26 شوراي اسلامي شهر لامرد تعدادي از اراضي خدماتي شهرداري واقع در جنوب شرق ورزشگاه انقلاب را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا متقاضيان واجد  شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به سايت شهرداري لامرد به آدرس Lamerd.ir مراجعه نمايند . مدت …
ادامه مطلب

آگهي تجدید مزایده واگذاری کیوسک سطح شهر لامرد

آگهي تجدید مزایده واگذاری کیوسک سطح شهر لامرد
آگهي تجدید مزایده واگذاری کیوسک سطح شهر لامرد شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند 1 صورتجلسه شماره 9  تاریخ 1400/10/28 و تاییدیه کمیته تطبیق به شماره 22/15157/س  تاریخ 1400/11/23  بهره برداری از مکانهایی جهت ایجاد کیوسک و غرفه با کاربری اغذیه فروشی در ده (10) نقطه سطح شهر لامرد را به صورت مزایده به افراد  واجد شرایط واگذار نماید . لذا متقاضيان واجدين شرايط مي توانند جـهت دريافت اسناد مـزايده …
ادامه مطلب

آگهی تجدید مزایده فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد

آگهی تجدید مزایده فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد
آگهی تجدید مزایده فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد شهرداري لامرد در نظر دارد براساس بند 3 صورتجلسه شماره 27 تاريخ 1401/06/12و نامه اجرائي شماره 15593/ 23 س تاريخ 1401/07/04 شوراي اسلامي شهر لامرد تعدادي از اراضي خدماتي شهرداري را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا متقاضيان واجدين  شرايط مي توانند جـهت دريافت اسناد مـزايده به سـايت شهرداري لامرد به آدرس Lamerd.ir مراجعه نمايند . مدت شركت در مزايده از …
ادامه مطلب

آگهي مزايده فروش زمين خدماتي شهرداري لامرد

آگهي مزايده فروش زمين خدماتي شهرداري لامرد
آگهي مزايده فروش زمين خدماتي شهرداري لامرد   شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس بند 3 صورتجلسه شماره 27 تاريخ 1401/06/12و نامه اجرائي شماره 23/15593س تاريخ 1401/07/04 شوراي اسلامي شهر لامرد تعدادي از اراضي خدماتي شهرداري مطابق ليست پيوست را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا متقاضيان واجد  شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به سايت شهرداري لامرد مراجعه نمايند . مدت شركت در مزايده از زمان …
ادامه مطلب

مناقصه آسفالت معابر - ذیحسابی

مناقصه آسفالت معابر - ذیحسابی
آگهي مناقصه آسفالت معابر شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس به شماره 706127 مورخ 1400/12/28 بودجه سال 1400 ، اجراي آسفالت معابر سطح شهر را به بخش خصوصي واگذار نمايد . لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سایت اینترنتی شهرداري لامرد مراجعه نمايند . مبلغ کل پيمان 28/000/000/000 ريال (بیست و هشت میلیارد …
ادامه مطلب

مناقصه واگذاری خدمات شهر و فضای سبز شهرداری لامرد

مناقصه واگذاری خدمات شهر و فضای سبز شهرداری لامرد
  شهرداری لامرد در نظر دارد براساس بند 1 صورتجلسه شماره 17 مورخ 1401/01/25 شورای اسلامی شهر لامرد، خدمات شهر وحفظ و نگهداری فضای سبز و پارکها را بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به سایت شهرداری مراجعه نمایند. مدت زمان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز می باشد. …
ادامه مطلب
سبد خرید