آرشیو اخبار

آگهی مزایده‌ی عمومی شماره 2002005022000004 فروش زمین خدماتی شهرداری لامِرد

آگهی مزایده‌ی عمومی شماره 2002005022000004 فروش زمین خدماتی شهرداری لامِرد
آگهي مزایده‌ی عمومی شماره 2002005022000004 فروش زمین خدماتی شهرداری لامِرد   شهرداري لامرد در نظر دارد تعدادی از زمین های خدماتی خود به شرح مذکور و با جزئیات مـندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تداركات الكترونيكی به نشانی(www.setadiran.ir  ) با شماره‌ی مزایده‌ی  2002005022000004 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. مدت زمان شركت در مزایده از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت ۱۰ روز مي باشد. شهرداري …
ادامه مطلب

آگهی تجدید مزايده فروش زمين ‌های مسکونی و تجاری شهرداری لامرد

آگهی تجدید مزايده فروش زمين ‌های مسکونی و تجاری شهرداری لامرد
  آگهی تجدید مزايده فروش زمين ‌های مسکونی و تجاری شهرداری لامرد شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس بند 1 صورتجلسه شماره ۵۳ تاريخ ۰۳ /۰۶ /۱۴۰۲ و نامه‌ی شماره‌ی ۱۶۲۶۲/۲۴/س تاریخ 1402/06/20شوراي اسلامي شهر لامرد، تعدادی زمین های مسکونی و تجاری شهرداری لامرد را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا متقاضيان واجد  شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به سامانه‌ی تداركات الكترونيكی دولت به نشانی www.setadiran.ir …
ادامه مطلب

آگهی تجدید مزایده‌ی عمومی شماره ی 1002005022000001 فروش خودروی مگان

آگهی تجدید مزایده‌ی عمومی شماره ی 1002005022000001 فروش خودروی مگان
  آگهی تجدید مزایده‌ی عمومی شماره ی 1002005022000001 فروش خودروی مگان شهرداري لامرد در نظر دارد کالاهای خود به شرح مذکور و با جزئیات مـندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تداركات الكترونيكی به نشانی(www.setadiran.ir  ) با شماره‌ی مزایده‌ی  1002005011000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. مدت زمان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد. شهرداري در رد يا قبول …
ادامه مطلب

آگهی مناقصه‌ی عمومی فراخوان خرید و حمل مصالح

آگهی مناقصه‌ی عمومی فراخوان خرید و حمل مصالح
  آگهی مناقصه‌ی عمومی فراخوان خرید و حمل مصالح   شهرداري لامرد در نظر دارد فراخوان خرید و حمل مصالح به شماره‌ی سیستمی ۲۰۰۲۰۰۵۰۲۲۰۰۰۰۱۹ را از طریق سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار نماید.کلیه‌ی مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه ی تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی(www.setadiran.ir  ) انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فرخوان درصورت عدم عضویت در …
ادامه مطلب

آگهي مناقصه‌ی عمومی فراخوان اجرای تک لبه معابر سطح شهر لامِرد

آگهي مناقصه‌ی عمومی فراخوان اجرای تک لبه معابر سطح شهر لامِرد
  آگهی مناقصه‌ی عمومی فراخوان اجرای تک لبه معابر سطح شهر لامِرد شهرداري لامرد در نظر دارد فراخوان خرید و حمل مصالح به شماره‌ی سیستمی ۲۰۰۲۰۰۵۰۲۲۰۰۰۰۲۰ را از طریق سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار نماید.کلیه‌ی مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه ی تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی(www.setadiran.ir  ) انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فرخوان درصورت عدم …
ادامه مطلب

آگهی مزايده فروش زمين ‌های مسکونی و تجاری شهرداری لامرد

آگهی مزايده فروش زمين ‌های مسکونی و تجاری شهرداری لامرد
   آگهی مزايده فروش زمين ‌های مسکونی و تجاری شهرداری لامرد شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس بند 1 صورتجلسه شماره 53 تاريخ 1402/06/03 و نامه‌ی شماره‌ی 24/16262/س تاریخ 1402/06/20 شوراي اسلامي شهر لامرد، تعدادی زمین های مسکونی و تجاری شهرداری لامرد را از طريق مزايده به فروش برساند. مدت شركت در مزايده از زمـان درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد . پيشنهاد دهنده با اطلاع …
ادامه مطلب

آگهی مزایده‌ی عمومی شماره ی 1002005022000001 فروش خودروی مگان شهرداری لامرد

آگهی مزایده‌ی عمومی شماره ی 1002005022000001 فروش خودروی مگان شهرداری لامرد
  آگهی مزایده‌ی عمومی شماره ی 1002005022000001 فروش خودروی مگان شهرداری لامرد   شهرداري لامرد در نظر دارد کالاهای خود به شرح مذکور و با جزئیات مـندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تداركات الكترونيكی به نشانی(www.setadiran.ir  ) با شماره‌ی مزایده‌ی  1002005011000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. مدت زمان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد. شهرداري در رد …
ادامه مطلب

آگهی تجدید مزایده ی فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد

آگهی تجدید مزایده ی فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد
    آگهی تجدید مزایده ی فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس بند 4 صورتجلسه شماره 36 تاريخ 1401/11/12شوراي اسلامي شهر لامرد، فروش یک قطعه زمین تجاری به متراژ 1382 مترمربع واقع در بلوار 22 بهمن شهر لامرد را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا متقاضيان واجد  شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به سايت شهرداري لامرد  با آدرس Lamerd.ir مراجعه نمايند …
ادامه مطلب

آگهی مزایده فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد

آگهی مزایده فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد
  آگهی مزایده فروش زمین خدماتی شهرداری لامِرد  شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند ۴ صورتجلسه شماره ۳۶ تاريخ ۱۲ /۱۱ /۱۴۰۱  شورای اسلامی شهر لامرد، یک قطعه زمین تجاری به متراژ ۱۳۸۲ مترمربع واقع در بلوار ۲۲ بهمن شهر لامِرد را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا متقاضيان واجد شرايط می توانند جهت دريافت اسناد مزايده به سايت شهرداری لامرد با آدرس Lamerd.ir مراجعه نمايند .  مدت شركت در مزايده …
ادامه مطلب

آگهي تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری و نگهداری پارک ها و فضای سبز شهرداری لامرد

آگهي تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری و نگهداری پارک ها و فضای سبز شهرداری لامرد
  آگهی تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری و نگهداری پارک ها و فضای سبز شهرداری لامرد شهرداری لامرد در نظر دارد براساس بند 2 صورتجلسه ی شماره ی 44 مورخ 04/ 02/ 1402 شورای اسلامی شهر لامرد، خدمات شهر و نگهداری پارک ها و فضای سبز را بصورت حجمی را به بخش خصوصی واگذار نمايد. لذا پيمانكاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد و شركت در مناقصه به سايت …
ادامه مطلب

آگهي تجدید مناقصه آسفالت معابر شهر لامرد

آگهي تجدید مناقصه آسفالت معابر شهر لامرد
  آگهی تجدید مناقصه آسفالت معابر شهر لامرد شهرداری لامرد در نظر دارد براساس بودجه سال 1402 و صورتجلسه ی شماره ی 31 مورخ 1401/08/03 شورای اسلامی شهر لامرد، پروژه ی آسفالت معابر به متراژ 000/ 350 مترمربع را به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا پيمانكاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد و شركت در مناقصه به سايت سامانه ستاد ايران(تداركات الكترونيكي دولت ) به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمايند. …
ادامه مطلب
سبد خرید