آگهی تجدید مزایده فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد

آگهی تجدید مزایده فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد

شهرداري لامرد در نظر دارد براساس بند 3 صورتجلسه شماره 27 تاريخ 1401/06/12و نامه اجرائي شماره 15593/ 23 س تاريخ 1401/07/04 شوراي اسلامي شهر لامرد تعدادي از اراضي خدماتي شهرداري را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا متقاضيان واجدين  شرايط مي توانند جـهت دريافت اسناد مـزايده به سـايت شهرداري لامرد به آدرس Lamerd.ir مراجعه نمايند . مدت شركت در مزايده از زمان درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد . به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد .هزينه درج آگهي بر عهده برنده مزايده خواهد بود . 

آگهي نوبت اول مزايده : 1401/09/29         نوبت دوم مزايده : 1401/10/07
آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده : پايان وقت اداري شنبه 17 دي ماه 1401
بازگشايي اسناد مزايده : یک شنبه 18 دي ماه 1401 ساعت 12 صبح

روابط عمومی شهرداری لامرد

اسناد و شرایط شرکت در مزایده :

اسناد آگهی تجدید مزایده زمین خدماتی شهرداری لامرد.pdf

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید