آگهي تجدید مزایده واگذاری کیوسک سطح شهر لامرد

آگهي تجدید مزایده واگذاری کیوسک سطح شهر لامرد

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند 1 صورتجلسه شماره 9  تاریخ 1400/10/28 و تاییدیه کمیته تطبیق به شماره 22/15157/س  تاریخ 1400/11/23  بهره برداری از مکانهایی جهت ایجاد کیوسک و غرفه با کاربری اغذیه فروشی در ده (10) نقطه سطح شهر لامرد را به صورت مزایده به افراد  واجد شرایط واگذار نماید . لذا متقاضيان واجدين شرايط مي توانند جـهت دريافت اسناد مـزايده به سـايت شهرداري لامرد به آدرس Lamerd.ir مراجعه نمايند . مدت شركت در مزايده از زمان درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد . به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . هزينه درج آگهي بر عهده برنده مزايده خواهد بود . ديگر شرايط و اسناد مزايده در سايت شهرداري لامرد مي باشد.

آگهي نوبت اول مزايده : 1401/10/21         نوبت دوم مزايده : 1401/11/01
آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده : پايان وقت اداري دوشنبه 10 بهمن ماه 1401
بازگشايي اسناد مزايده : سه شنبه 11 بهمن ماه 1401 ساعت 12 صبح

 اسناد و شرایط مزایده 

شرایط و اسناد تجدید مزایده واگذاری کیوسک دی ماه 1401.pdf

 

روابط عمومی شهرداری لامرد

 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید