آگهي تجديد دوم مزايده فروش زمين خدماتي شهرداري لامرد

آگهي تجديد دوم مزايده فروش زمين خدماتي شهرداري لامرد
شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس بند 3 صورتجلسه شماره 27 تاريخ 1401/06/12 و نامه اجرائي شماره 23/15593س تاريخ 1401/07/04 شوراي اسلامي شهر لامرد تعدادي از اراضي خدماتي شهرداري مطابق ليست پيوست را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا متقاضيان واجد  شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به سايت شهرداري لامرد به آدرس www.Lamerd.ir مراجعه نمايند . مدت شركت در مزايده از زمان درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد . پيشنهاد دهنده با اطلاع كامل از قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي در مزايده املاك شهرداري لامرد شركت نمايد . زمين با شرايط و وضعيت موجود به فروش مي رسد و بازديد از محل وقوع ملك الزامي مي باشد . به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . هزينه درج آگهي بر عهده برنده مزايده خواهد بود . ديگر شرايط و اسناد مزايده در سايت شهرداري لامرد مي باشد. %
آگهي نوبت اول مزايده: 1401/11/26، نوبت دوم مزايده: 1401/12/06
آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده : پايان وقت اداري
 دوشنبه 1401/12/15
بازگشايي اسناد مزايده :
 سه شنبه  1401/12/16، ساعت 13

 

مدارک و اسناد مزایده ی سوم زمین خدماتی.pdf


روابط عمومي شهرداري لامرد

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید