آگهي تجدید مزايده فروش زمين خدماتي شهرداري لامرد

آگهي تجدید مزايده فروش زمين خدماتي شهرداري لامرد

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس بند 2 صورتجلسه شماره 35 تاريخ 1401/10/04و نامه اجرائي شماره 23/15801س تاريخ 1401/10/26شوراي اسلامي شهر لامرد تعدادي از اراضي خدماتي شهرداري واقع در جنوب شرق ورزشگاه انقلاب را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا متقاضيان واجد  شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به سايت شهرداري لامرد مراجعه نمايند . مدت شركت در مزايده از زمان درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد . پيشنهاد دهنده با اطلاع كامل از قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي در مزايده املاك شهرداري لامرد شركت نمايد . زمين با شرايط و وضعيت موجود به فروش مي رسد و بازديد از محل وقوع ملك الزامي مي باشد . به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . هزينه درج آگهي بر عهده برنده مزايده خواهد بود . ديگر شرايط و اسناد مزايده در سايت شهرداري لامرد مي باشد. %
آگهي نوبت اول مزايده: 1401/12/13       نوبت دوم مزايده: 1401/12/20
آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده : پايان وقت اداري شنبه 1402/01/05
بازگشايي اسناد مزايده : يكشنبه
  1402/01/06    ساعت 14

مدارک و اسناد تجدید مزایده ی زمین خدماتی شهرداری لامرد در شرق ورزشگاه انقلاب.pdf


روابط عمومي شهرداري لامرد

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید