آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهر لامرد 

 

آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهر لامرد 


شهرداری لامرد در نظر دارد براساس بند 2 صورتجلسه شماره 44 مورخ 1402/02/04 شورای اسلامی شهر لامرد، خدمات شهر وحفظ و نگهداری فضای سبز و پاركها را بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نمايد. لذا پيمانكاران واجد شرايط می توانند جهت دريافت اسناد و شركت در مناقصه به سايت سامانه ستاد ایران(تدارکات الکترونیکی دولت ) به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمايند. مدت زمان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد. شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد. هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه مي باشد. مبلغ برآورد شهرداری در اسناد مناقصه تعيين شده است. پيمانكار در زمان تحويل پيشنهاد خود بايد به ميزان 5 درصد مبلغ برآوردی (در اسناد مناقصه) ضمانت نامه بانكی يا چك تضمين شده تحت  عنوان ضمانت شركت در مناقصه تحويل شهرداری نمايند. درصورت امتناع برندگان( به ترتيب نفر اول و دوم و سوم ) نسبت به انعقاد قرارداد، ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداری لامرد ضبط خواهد شد. ساير جزئيات مربوطه به تفصيل در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
آگهی نوبت اول :  1402/03/03                          آگهی نوبت دوم :   1402/03/13  
   آخرين مهلت تحويل پيشنهادات : پايان وقت اداری 1402/03/23          
   بازگشايی اسناد : چهارشنبه  1402/03/24 ساعت 10صبح

 

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر لامرد

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید